Všeobecné obchodní podmínky služeb elektronického obchodu www.potisknisi.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi zhotovitelem, Tomášem Valentou, provozovatelem e-shopu www.potisknisi.cz, bytem Kontryhelová 374, Květnice, 250 84 IČ: 86983873 a zákazníkem, při užívání internetové služby na výrobu velkoformátových foto-produktů.

1. Základní ustanovení

Zákazník a zhotovitel se při uzavření smlouvy shodli a vzájemně si potvrdili zakázku, kterou bude zhotovitel zákazníkovi na základě smlouvy dodávat.
Zhotovitel dodá zákazníkovi zakázku v požadovaném druhu, množství a kvalitě v souladu s objednávkou, a to na základě internetového nebo písemného požadavku zákazníka.

Smlouva je mezi zákazníkem a zhotovitelem uzavřena přijetím řádné objednávky zhotovitelem a odesláním potvrzovacího emailu zákazníkovi. Jestliže zákazník neprovede storno objednávky telefonicky, nebo emailem do jedné hodiny od objednání je objednávka považována za potvrzenou.
Za zakázku zpracovanou a dodanou zákazníkovi zhotovitelem, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli cenu, která je u toho kterého druhu zakázky uvedena v zhotovitelem zaslaném emailu o potvrzení zakázky, nebo dohodnuta v následující emailové korespondenci. Cenu za zhotovenou zakázku je zákazník povinen uhradit zhotoviteli způsobem dohodnutým v objednávce (tedy předem platebním převodem nebo proti předání zakázky zákazníkovi na pokladně firmy nebo pracovníkovi zásilkové služby). V případě odmítnutí převzetí dobírky se další postup řeší dle ustanovení občanského zákoníku o smluvní pokutě (zákon č. 89/2012 Sb. §2048 a násl.).

2. Zrušení zakázky a termíny výroby

Zákazník může zakázku stornovat do jedné hodiny od objednávky, nebo tím, že nebude souhlasit s korekturou (náhledem) před tiskem.
Dále je možné stornovat objednávku po vzájemné dohodě.
Zhotovitel zhotoví pro zákazníka zakázku pouze na základě řádné objednávky a kvalitních datových podkladů. Termíny výroby a odeslání jsou podle konkrétních materiálů, nebo výrobků a jsou uvedeny v aplikaci, případně upraveny dohodou u zakázek většího rozsahu. Termín do odeslání zakázky se vždy začíná počítat až od posledního potvrzení korektury nebo platby.
Zhotovitel může zrušit výrobu zakázky v případě, kdy kvalita dodaných podkladů je sporná a zákazník nereaguje žádným způsobem na zaslanou korekturu nebo se s ním nelze jinak spojit, v případě nutnosti upřesnění zakázky. Zákazník může zcela nebo částečně zrušit či změnit objednávku v případě, že nesouhlasí se zaslanou korekturou.

3. Záruka kvality

Zhotovitel poskytuje záruku v celém rozsahu možných chyb z jeho strany v provedení zakázky, zákazník tedy může při jakékoliv nespokojenosti s vyhotovením jeho objednávky se obrátit na zhotovitele a požádat o nápravu nebo o vrácení peněz proti vrácení zakázky. Nespokojenost s vyhotovením zakázky je vhodné reklamovat do 10 pracovních dní od převzetí zakázky.
V případě reklamace nás neprodleně informujte na adrese objednavky@potisknisi.cz nebo telefonu 777 931271. Na nápravu a vyřízení reklamace má zhotovitel max. 30dní.
Zhotovitel kvalitou balení a ochrany tiskovin přebírá odpovědnost za případná poškození v průběhu poštovního doručování, tedy i případech, kdy je zásilka prokazatelně poškozena přepravou. Ale zjevné poškození zásilky by měl zákazník reklamovat ihned při převzetí přepravní službě.

4. Ručení

Zhotovitel se zavazuje k maximálně bezpečné ochraně dat i nosičů zákazníka a naprosté diskrétnosti.
V případě poškození nebo ztráty nosiče dat, diapozitivu, fotografie či negativu u zhotovitele během zpracování uhradí zhotovitel materiální hodnotu zaslaného nosiče či média.


5. Ochrana dat

Zhotovitel zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zákazníka.
Zákazník souhlasí s tím, že bude zařazen do databáze zákazníků a může dostávat na svou e-mailovou adresu aktuální nabídky.
Současně bere na vědomí, že může kdykoliv zamítnout další používání osobních dat.

6. Autorská práva

Zákazník, který zadává výrobu fotoproduktů na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

7. Zvláštní podmínky

Zhotovitel nenabízí archivaci digitálních dat a on-line zaslaná data jsou průběžně po realizaci zakázky
ze serveru vymazána.
Zhotovitel se zavazuje k maximálně bezpečné ochraně dat i nosičů zákazníka a naprosté diskrétnosti.
Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný zákazníkem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky.

8. Další ujednání

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto všeobecných obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou volně přístupné internetové adrese www.potisknisi.cz.